INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „GDPR”), ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE cu aplicabilitate din data de 25 mai 2018, dorim să confirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră̆ personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, vă prezentăm în continuare elementele principale pe care considerăm util să le cunoașteți în calitate de „persoană vizată”.

Ce înseamnă prelucrarea datelor?

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrarea de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Errebi International srl va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

 1. Date de identificare (nume și prenume, CNP / serie și număr pașaport, data nașterii, serie și număr carte de identitate, adresă, semnătura)
 2. Date de contact (adresa de e-mail, telefon)
 3. Imagine (fotografie)

Datele cu caracter personal pot fi obținute în mod direct de la dumneavoastră sau de la terți (împuterniciți).

Care este temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Errebi International srl.

De asemenea, Errebi International srl  prelucrează datele dumneavoastră în conformitate cu prevederile articolului 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR pentru a proteja interesele legitime ale Errebi International srl  sau ale terților.

 

Către cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

Errebi International srl  poate transmite informațiile pe care le deține:

 • autorităților publice centrale/locale, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege;
 • partenerilor contractuali care desfășoară activități conexe scopului declarat.
 • responsabilului cu protecția datelor.

Care sunt drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale?

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. Găsiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai bună înțelegere a conținutului juridic al acestora:

 • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicile prelucrării acestora în relația dumneavoastră cu Errebi International srl.
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea Errebi International srl, fără̆ întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
 • Dreptul la ștergere: vă puteți exprima dreptul la ștergerea datelor din baza de date a Errebi International srl, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în măsura în care acestea nu încalcă prevederi legale de strictă aplicare.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Errebi International srl într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Errebi International srl, în cazul în care: (i) prelucrarea se bazează pe consimțământ; și (ii) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la Errebi International srl la un alt operator indicat de către dvs. în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere scrisă către Errebi International srl în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația dumneavoastră particulară.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita Errebi International srl de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, aveți posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare.
 • Dreptul de a depune o plângere reprezintă posibilitatea de a reclama aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale. În acest sens, vă rugăm să transmiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la următoarea adresă office@errebi.ro în atenția dlui. Martino BAJMA, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Vom analiza si vom răspunde oricărei plângeri pe care o primim. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”), accesând site-ul web al autorității la următoarea adresă –  www.dataprotection.ro .
 • Dreptul de a vă adresa justiției.

Cât timp sunt prelucrate datele personale de către Errebi International srl?

În funcție de scopul prelucrării datelor cu caracter personal, datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a acestor date (de exemplu dispoziții legale ce reglementează arhivarea documentelor), fie pe durata executării contractului în situația în care sunteți un partener contractual al firmei sau pana cand nu cereti stergerea din baza de date ale Errebi International srl.

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră puteți să ne contactați folosind următoarele metode de comunicare:

 1. prin e-mail, la adresa: office@errebi.ro
 2. în scris la sediul Errebi International srl din Stadionului, nr. 26, Spațiul B, Peluza 1 municipiul Ploiești, județul Prahova

Menționăm că informațiile prezentate vor fi permanent la dispoziția dumneavoastră, în format actualizat, pe site-ul https://errebi.ro.